Verkavelingen

VERKAVELINGSAANVRAAG   Om tot verkavelen over te gaan, doen wij de nodige opmetingen op het terrein, waarna een aanvraagdossier tot verkavelen wordt opgesteld. Dit dossier wordt na uw goedkeuring ingediend bij de betreffende gemeente. Het College van Burgemeester en Schepenen zal binnen de wettelijke termijnen, afhankelijk van de aanvraag,  een beslissing afleveren. Deze termijn kan verlengd worden indien er een openbaar onderzoek vereist is, dit is niet het geval indien uw perceel binnen een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) valt. Soms moet de gemeente adviezen inwinnen over een verkavelingsaanvraag.   Na goedkeuring van de gemeente stelt de gemeente u in het bezit van een verkavelingsvergunning. Er zullen in deze vergunning een aantal voorwaarden worden opgelegd waaraan u als verkavelaar moet voldoen. Zo zal u een bijdrage moeten leveren aan de Dienst Bos en Groen als er bomen aanwezig zijn op uw perceel. Ook zal u moeten zorgen voor de aanleg van de nutsvoorzieningen per perceel in de verkaveling. Nadat alle voorwaarden zijn vervult zal de gemeente een “attest voor verkoop” afleveren. De vergunning geeft u en een mogelijke koper van een kavel de zekerheid dat er op het perceel gebouwd mag worden.   Na goedkeuring van de verkaveling kunnen wij als overgaan tot het afpalen van de verschillende kavels, waarbij er een “afbakeningsplan” wordt opgemaakt en de grenspalen van de nieuwe percelen worden geplaatst.

Opmetingen en afpalingen

OPMETING VOOR AANKOOP- VERKOOP- SPLITSING- OVERDRACHT Deze opmetingen worden ook wel juridische opmetingen genoemd. Niemand dan een landmeter mag plannen opmaken die deel moeten uitmaken van een juridische akte.  De plannen die bij een notariële akte worden gevoegd, zoals bij een aankoop, verkoop, splitsing of overdracht, dienen een handtekening te dragen van een erkend landmeter. De landmeter dient rekening te houden met de juridische en stedenbouwkundige aspecten die kunnen aanwezig zijn op een goed, zoals erfdienstbaarheden, zakelijke rechten, ondergrondse rechten, enz... Na de opmeting wordt een afbakeningsplan opgemaakt. Dit is een officieel document dat dient gehecht te worden aan de notariële akte. De eigendomsgrenzen worden bepaald en de afpaling op het terrein wordt uitgevoerd.

Schattingen en plaatsbeschrijvingen

Schattingen De aankoop van een eigendom is voor de meeste mensen de zwaarste investering in hun leven, dus is het evident dat dit niet mag gebeuren zonder de beste voorbereidingen. Bij de verkoping van een eigendom is een onafhankelijke en neutrale schatting belangrijk aangezien je daardoor zekerheid krijgt van de normale marktwaarde van de eigendom. Als onafhankelijk beëdigd schatter brengen wij een bezoek waarbij we de toestand van het goed bekijken, foto's nemen en informatie inwinnen. Hierna wordt een verslag opgemaakt met vermelding van de waarde van het onroerend goed. Plaatsbeschrijvingen Een plaatsbeschrijving is een document met tekst en foto’s dat de toestand van een woning, openbare wegenis, etc beschrijft vóór er werken worden uitgevoerd. Als de werken zijn beëidingd, kan hiermee eventuele schade afkomstig van de bouwwerken worden aangetoond. Ook voor de aanvang van een huurcontract is het aangeraden een plaatsbeschrijving op te maken. Dat vergroot de juridische zekerheid voor zowel de huurder als verhuurder.

Werftopografie

Meer info

Onze laatste realisaties

Landtec is zowel actief op industriële werven als voor particuliere klanten.

Voor vrijblijvende informatie of een offerte:

Contacteer Wim Peers

Landtec bvba

Landmeter - Expert
Schooldijk 22
2560 Bevel
Tel: 0486/41.36.51

Wim Peers

Landmeter - Expert ...